Main content

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa reguły korzystania z serwisu www.orientravel.pl
Administratorem Serwisu jest Orient Travel Sp. z o.o., ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice. NIP: 9542693582, REGON: 241490434, KRS: 0000346859
Niniejszy regulamin określa prawa oraz obowiązki osób korzystających z Serwisu, zarówno osób dokonujących rejestracji w Serwisie, dokonujących Rezerwacji poprzez Serwis jak również podejmujących inne działania w Serwisie.
Korzystanie z Serwisu wiąże się z akceptacją Regulaminu jak również potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z warunkami, rozumie ich treść, akceptuje je oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Akceptacja postanowień regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZASTOSOWANYCH W REGULAMINIE

 1. Serwis – strona internetowa i wszystkie powiązane podstrony znajdujące się pod adresem www.orientravel.pl, jak również pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący własność Administratora.
 2. Administrator/Biuro Podróży – Orient Travel Sp. z o.o.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – zarówno osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź też osoba nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, działająca jednak za zgodą opiekuna prawnego; jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu.
 4. Impreza turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 5. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej oferowanej i dostępnej w Serwisie Administratora. Rezerwacja wiąże się z zapoznaniem się i akceptacją poniższych dokumentów:
  – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
  – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże
  – Opis imprezy
  – Standardowy formularz informacyjny
  – Karta Produktu Ubezpieczenia
  – Polityka prywatności
 6. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Orient Travel Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Serwis www.orientravel.pl jest własnością Administratora i ma on prawo dokonywania w nim wszelkich zmian, dodawania, modyfikowania i usuwania treści, zaś cała zawartość Serwisu, sposób jego funkcjonowania, jego nazwa oraz zawarte w nim dane podlegają ochronie prawnej. Wszelkie formy reprodukcji, przenoszenia, dystrybucji lub zapisywania na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora są zabronione za wyjątkiem prawa przeglądania zamieszczonych stron, oraz ich zapisywania w postaci plików tymczasowych jak również drukowania przez Użytkownika wybranych podstron dla swojego prywatnego użytku. Użytkowanie całej witryny jest ograniczone wyłącznie do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako „prasowe” jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji i wskazania adresu konkretnej podstrony Serwisu.
 2. Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik otrzymuje go z serwera obsługującego Serwis, zaś Administrator nie udziela Użytkownikowi żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, mogącej podlegać ograniczeniom bądź przerwie w dowolnej chwili bez konieczności powiadomienia Użytkownika.
 3. Administrator zabrania używania serwisu do celów innych niż osobiste i niekomercyjne, jak również udostępnienia lub obsługiwania łączy do podstron Serwisu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora. Ponadto zabronione jest używanie zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania przeznaczonego do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych.
  Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu objęte są ochroną wynikającą z tytułu praw autorskich, prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych, jak również wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. W razie wystąpienia nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny w jakiejkolwiek formie, Administrator zastrzega możliwość podjęcia wszelkich działań, w tym również do wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie Użytkownika.
  Administrator zastrzega sobie w każdej chwili prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączenie podstron wcześniej dostępnych oraz włączanie nowopowstałych podstron. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania podstron Serwisu. Konkretna oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę https://orientravel.pl/rezerwacjaw/ (link z parametrem generowany z podstrony konkretnej wycieczki) w chwili jej prezentacji w Serwisie.
 4. Administrator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, niemniej nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

 

IV. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Poprzez Serwis Administrator oferuje Użytkownikom dostęp do usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. W Serwisie świadczone są usługi umożliwiające dokonanie rezerwacji w ramach konkretnej imprezy turystycznej oraz zawarcie Umowy.
 3. Użytkownik dokonując rezerwacji akceptuje zapoznanie się z następującymi dokumentami:
  – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
  – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże
  – Opis imprezy
  – Standardowy formularz informacyjny
  – Karta Produktu Ubezpieczenia
  – Polityka prywatności
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji oraz za wszelkie skutki tych działań.

 

V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator zapewnia funkcjonowanie systemu informatycznego, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł nieodpłatnie, w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług elektronicznych. Jednocześnie administrator zapewnia działanie systemu informatycznego, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, zwłaszcza z wykorzystaniem technik kryptograficznych.
 2. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usług elektronicznych.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących warunków technicznych:
  a) Posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, jak również połączonego z tą siecią;
  b) Posiadanie przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie stron WWW i dostęp do Serwisu Administratora, z obsługą połączeń szyfrowanych SSL i JavaScript;
  c) Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Administrator informuje o ryzyku związanym z korzystaniem z usług elektronicznych, dlatego też celem minimalizacji/eliminacji takiego zagrożenia, to na Użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia urządzenia poprzez które korzysta on z Serwisu.
 5. Administrator zastrzega możliwość ingerencji w strukturę techniczną Konta/Strefy Klienta celem diagnostyki oraz usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, bądź też problemów w funkcjonowaniu wszystkich usług Serwisu. Ingerencja ta obejmuje również dokonywanie zmian oraz oddziaływanie na sekcję techniczną Konta Użytkownika celem modyfikacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania konkretnego Konta, bądź też całego Serwisu.

 

VI. DOKONANIE REZERWACJI, ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Dokonując rezerwacji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  a. imię i nazwisko osoby rezerwującej;
  b. datę urodzenia osoby rezerwującej;
  c. dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy i adres e-mail;
  d. dane osobowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje rezerwacji w imprezie.
 2. Celem dokonania rezerwacji imprezy turystycznej niezbędne jest aby Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Serwisu oraz zaakceptował jego treść i zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa i Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże.
 3. Następstwem potwierdzenia rezerwacji jest zawarcie umowy z Użytkownikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej, a Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Orient Travel Sp. z o.o. potwierdzi Użytkownikowi zawarcie umowy wysłaniem wiadomości e-mail na adres e-mail o którym mowa w ust. 1 lit. b).
 4. Po dokonaniu rezerwacji Administrator wystawia stosowny dokument podróży, który jest dostępny w wiadomości email wysłanej na adres email o którym mowa w ust. 1 lit. b).
 5. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 6. Warunki, sposoby płatności i wszelkie związane z tym informacje są dostępne po dokonaniu rezerwacji w podsumowaniu rezerwacji i wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Realizacja zawartej umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do rezerwacji.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od zawarcia umowy regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

VIII. REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna odbywa się w sposób wskazany w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

IX. PŁATNOŚCI

Płatność online (w tym kartą kredytową) obsługiwane są przez przelewy24.pl
Regulamin operatora płatności jest dostępny pod adresem: https://secure.tpay.com/regulamin.pdf

X. BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Zastosowany algorytm, z kluczem szyfrującym długości 128 bitów, jest obecnie i najpopularniejszym ze stosowanych w powszechnym użyciu. Organem certyfikującym jest Let’s Encrypt. Szczegóły grupy tworzącej zabezpieczenia w obrębie tego certyfikatu: https://www.abetterinternet.org/about/

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów zawierające w szczególności publiczne adresy IP oraz identyfikatory MAC użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane przez Administratora logi systemów wykorzystywane są do celów statycznych, zaś jakiekolwiek zbiorcze podsumowania i statystyki nie zawierają żadnych cech umożliwiających identyfikację indywidualnych Użytkowników Serwisu.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, służących do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Serwisu.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
  a. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
  b. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
  z Serwisu;
  c. prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników;
  d. ewentualnej utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Technologia cookies służy wyłącznie do zbierania anonimowych danych statystycznych  o Użytkownikach. Dane te w żaden sposób nie mogą służyć identyfikacji konkretnych Użytkowników.
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
 8. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.
 9. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap). Korzystanie z tych narzędzi może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 10. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 12. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 13. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 14. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 

XII. AKTY PRAWNE

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:

 1. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
 2. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204);
 3. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 6. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Powrót do poprzedniej strony

Zapisz się do Newslettera
Nie przegap żadnej okazji!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu rezerwacji (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Biuro Podróży Orient Travel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 36, 40-010 Katowice.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi rezerwacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy rezerwacji złożonych na stronie orientravel.pl.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta na stronie internetowej - w systemie informatycznym obsługującym stronę przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych rezerwacji,

a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych na stronie orientravel.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez orientravel.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: office@orientravel.pl

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie orientravel.pl w Polityce Prywatności.

Więcej informacji